... نیمی از درآمد نفتی ... می نویسد به نظر می رسد که ... مرود که بعید به نظر میرسد ...
با این حال به‌نظر می‌رسد ادغام نتوانسته دولت را به این اهداف ... مدت یا رسیدن به اهداف ...
با این حال به‌نظر می‌رسد ادغام نتوانسته دولت را به این اهداف ... مدت یا رسیدن به اهداف ...
... گذاری درآمد کلان نفتی ... به منظور رسیدن به ... توسط دولت گفت: «به نظر می رسد پس از ...
هر چند که باید گفت هیچ گاه سند چشم انداز به اهداف آن ... به نظر می رسد در ... نفتی به استخدام ...