امیدوارم روزی بشنوم آقای دایی یک رستوران برای بی بضاعت ها افتتاح کرد ... ياشاسين علي دايي ...
بسیاری از رسانه ها نورای ۴ ساله را تنها فرزند علی دایی معرفی می کنند اما در واقع چنین نیست.