رای چیست حق یا تکلیف . عملی تشریفاتی و حقوقی را که شهروندان با انجام آن, طبق ضوابط و شرایط ...
شرکت در انتخابات " حق " است یا " تکلیف" ... که حق رای ندارند - نیز هستیم و به جای ایشان و برای ...
پس آیا می توان گفت حق یا تکلیف رأي دادن منطبق بر حق یا تکلیف شرکت در انتخابات است ؟
رای حق است یا تکلیف؟! : رای، ارزش و روش مشارکت در سرنوشت عمومی است اما آیا تاکنون این پرسش در ...
هم حق و هم تکلیف‏ مردم است که بیایند و سرنوشت کشورشان را به‏دست خودشان معیّن کنند؛ زیرا که ...
تأملی بر حق رأی در پرتو ... بنابراین، نمی‌توان گفت حق یا تکلیف در مواردی یک‌جانبه مطرح ...
تصمیم دادگاه: حق یا تکلیف؟* فقه و حقوق اسلامی: مقاله 6، دوره 3، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 155-172 ...
شرکت در انتخابات ” حق ” است یا ” تکلیف ... به خاطر بیاوریم که رای دادن تنها حق رای دهنگان ...
انتخابات حق است یا تکلیف ... با توجه به این مطلب که رای دادن ملت ... هم حق و هم تکلیف مردم است ...
مساله حق یا تکلیف بودن رای در نظام سیاسی اسلام و دموکراسی یکشنبه, 08 فروردين 1395 ساعت 16:40 . 1; 2; 3 ...
... شرکت در انتخابات هم واجب عینی است و هم واجب کفایی، هم حق است و هم تکلیف. ... رأی به یک، یا ...
پرسش اساسی در اینجا این است که رای دادن یک حق است یا یک تکلیف ... مسئله حق یا تکلیف بودن رای ...
دینداری؛ حق یا تکلیف ... و قانونی بودن خویش را از رأی مردم می گیرند، اما دین، مشروعیت ...
... شرکت در انتخابات حق مردم است یا تکلیف ... و در مقابل اگر رأی دادن تکلیف باشد، همة ...
حق رای= سنّ رشد یا سنّ ... در کشور ایران سنّ تکلیف،با سنّ حق رای منافات آشکار و کامل دارد.
این کتاب با موضوع حق و تکلیف در اسلام در شش فصل تنظیم شده است که به شرح زیر می باشد: 1- فصل اول ...
... حق و تکلیف ... تصویب شده یا چند كشور به آن رأی داده ... دینداری حق است یا تكلیف ...
شرکت در انتخابات ” حق ” است یا ” تکلیف ... عین حال یک “حق ... صندوق های رای، عدول از وظیفه ...