با توجه به اهمیت موضوع و آثار و نتایج متفاوت «حق دانستن» یا «تکلیف ... رأی دادن هم حق ...
رای حق است یا تکلیف؟! : رای، ارزش و روش مشارکت در سرنوشت عمومی است اما آیا تاکنون این پرسش در ...
شرکت در انتخابات :حق یا تکلیف. با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ...
قبل از بحث پیرامون ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه به عنوان حق یا تکلیف ... مثل حق رأی دادن یا ...
حمیده احمدیان‌راد. در برخی از کشورها از مردم خواسته می‌شود به خاطر حق خود به پای صندوق‌های ...
پاسخ به این سؤال ضروری و دارای اهمیت از حیث حضور یا عدم حضور پای صندوق رأی ... حق بودن یا تکلیف ...
شرکت در انتخابات ” حق ” است یا ” تکلیف ... به خاطر بیاوریم که رای دادن تنها حق رای دهنگان ...
... در این نوشتار، اشاره ای به تاریخچه مسأله حق و تکلیف ... یا چند كشور به آن رأی ... حق است یا ...