دیکتاتور و دیکتاتور پروری ... اینست راه وروش حفظ ومراقبت ازدیکتاتوری ودیکتاتور پروری، که ...
دیکتاتور پروری ... به محض رفتن یک دیکتاتور، تقدس و تحسین از منتخب بعدی اونقدر زیاد میشه که ...
فرزند پروری ... از طرفی کودکانی که والدین مستبد یا دیکتاتور دارند اغلب ناراحت، زود رنج ...
مال شما هم مشخص است دیکتاتور پروری و چاپلوسی و دستمال به دست خجالت بکش ... Twitter may be over capacity or ...
... تمامیت خواه و دیکتاتور گره خرده که ... و بُت پرستی و دیکتاتور پروری دارند؛ کافی است ...
در ایران نیز در سال 57 زمینه دیکتاتور‌پروری مهیا بود، حال نه از ترس القائده، که از روی ...
در ایران نیز در سال 57 زمینه دیکتاتور‌پروری مهیا بود، حال نه از ترس القائده، که از روی ...
... وی را به واکنش وادارند و از این طریق با دامن زدن به «مناسبات نوچه پروری ... و دیکتاتور ...
... تمامیت خواه و دیکتاتور گره خرده که ... و بُت پرستی و دیکتاتور پروری دارند؛ کافی است ...
وی رهبر خودکامه، دیکتاتور نظامی و ... از مشخصات دیکتاتور ها چاپلوس پروری شان است که ...
آیا ما مردم هم نیستیم که در دیکتاتور پروری و فرد ... یه دیکتاتور با تنگ تر کردن دایره ...
سبکهای فرزند پروری هم دارای نقش حمایتی و ... بیان می کند که والدین دیکتاتور، روابط سرد همراه ...
بنده به شخصه مخالف بت سازی و تجمیع قدرت در یک شخص هستم که این یعنی دیکتاتور پروری.
... اول، استبدادگرایی. دوم، دیکتاتورگرایی به معنی دیکتاتور پروری و دیکتاتورخواهی.
ما محکومیم به دیکتاتور پروری چون اکثریت خودمان هم دیکتاتوریم. این نباشه یکی دیگه.