درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری ... شعبه بدوی دیوان ...
دیوان عدالت اداری در نظر دارد خدمات عمومی و نظافتی ساختمان مورد استفاده ... ( شعبه تربت ...
... شعبه 33 دیوان عدالت اداری در ... بنابراین آراء شعب 23 و 33 دیوان عدالت اداری به شماره ...
طبق ماده 2قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری متشکل ... دیوان، رأی شعبه ...
All images assumed to be in the public domain and any will be removed on presentation of copyright proof. All pics have a high res version if you click on them and ...
ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان ... ماده31ـ شعبه دیوان می‌تواند هر یک از ...
وکالت در دیوان عدالت اداری ... از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد ... 33- چنانچه اشخاص ...
قبول وکالت در امور و دعاوی مربوط به شهرداری و دیوان عدالت اداری ... 33 و 41 مجتمع ... شعبه دیوان ...
... شعبه 33 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/33/2056 و شعبه ششم دیوان عدالت اداری در ...
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی درباره ... شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در ...
... دیوان عدالت اداری بر اساس اصل یک صد و ... شعب دیوان: در حال حاضر 33 شعبه در دیوان به ...
تبصره ـ رئیس دیوان عدالت اداری می‌‌ تواند پیشنهادات ... شعبه دیوان می‌‌ تواند رأساً نیز ...
... و تباهی از وظایف و اهداف دیوان عدالت اداری ... دیوان: در حال حاضر 33 شعبه در دیوان به ...
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ و ۱۴ دیوان عدالت اداری ... ۲۹۹ شعبه ۲ دیوان عدالت اداری و ...
... دیوان عدالت اداری ... حاضر دارای 33 شعبه که در هر ... شعبه دیوان عدالت اداری پنجاه ...
تصويب قانون دیوان عدالت اداری . ... دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/11/1360 با 10 شعبه رسما شروع به ...