دروازه‌بان: باشگاه‌های ... تیم ملی برزیل. دیدا به مدت ۱۱ سال عضو تیم ملی فوتبال ...
فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال، دیدا دروازه بان سابق تیم های ملی فوتبال برزیل و آ ث ...
اصولا برزیل هیچ وقت دروازه بانان خوبی به ... فعالیت او باعث شد تا از دیدا یک دروازه بان موفق ...
تقریبا با دیدا هم‌دوره بودی. او چند سال بعد به دروازه‌بان اول برزیل تبدیل شد اما چه شد که ...