علوي مقدم - محمدرضا. ... 3- علوي مقدم، س. م. ر. (1388). " اهميت كاربرد مدل skm در تدقيق برآورد ظرفيت ...
دكتر محمدرضا بلوكي مقدم | | Soodmand - سودمند سایت اطلاعات کشوری دکتر محمدرضا بلوکی مقدم > > دکتر ...
دكتر سيد محمدرضا علوي مقدم; عضو هيئت علمي (استاد) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي ...
آقاي دكتر محمدرضا محمدي تحصيلات متوسطه را در دبيرستان رسوليان ... دکتر محمد رضا محمدی ...
با توجه به عزیمت آقای دکتر حسین صفری معاون اجرایی دانشکده مدیریت به فرصت مطالعاتی خارج از ...