... در مفاهیم دولت‏ به معنای قدیمش به شخص ... واصول خاص، به آن ... می شود که دولت به طور ...
حقوق و دولت معنای خاص و عام دولت در معنای خاص به مدیران كشور گفته می‌شود و سازمانهای اداری و ...
این دسته از نظریات به دولت به عنوان یک ماهیت خنثی نسبت ... نفوذ ناپذیر است و منافع خاص خود ...
«دولت» در معنای عام کلمه و در ادبیات حقوق عمومی به شخصیتی حقوقی گفته می شود که عهده دار کلیه ...
اساساً فلسفه شکل‌گیری دولت در هر جامعه، پاسخ به چنین ... مجریه و دولت به معنای خاص، در ...
کارکنان دولت و ممنوعیت‌های تجاری . نظر به اینکه در بسیاری موارد ایرادات و اشکالاتی در خصوص ...
2- تعریف شرکت سهامی خاص. ... و وابسته به دولت و تحت پوشش ... به معنای اردوغان و دولت ...