نام عمومی : Permethrin فرمولاسیون شرکت اكسير كشاورزی : EC25% پرمترین: Oral LD 50: 430-6000 mg/kg دوره کارنس : 7 روز
جامعه سالم با کشاورزی ارگانیک - سموم حشره كش مورد استفاده در گلخانه هاي خیار درختی و نحوه ...