دوره کارنس . دردهه های اخیر بدلیل رشدروزافزون جمعیت، نیازبه غذا افزایش یافته است.
دوره کارنس حداقل دوره زمانی است که باید از هنگام سمپاشی بگذرد تا آن سم در گیاه تجزیه شده ...
دوره کارنس: فاصله بین آخرین زمان سم پاشی تا برداشت محصول 7 روز است. بسته بندی: 1 ...
بی شک استفاده از سموم شیمیایی جهت کنترل نهایی آفات و بیماریها اصلی پذیرفته شده میباشد که ...