هر چند اعضای شورای شهر گفته اند خودروها و تبلت های واگذار شده برای استفاده اداری و امانی است ...
26 ش ری ع ت ی ، ع ل ی ، ح س ی ن وارث آدم ، تهران، ق ل م ، 1386ش. 27 شفیعی، فاطمه و پایدار فرد، آرزو ...
شصت و دومین نخست‌وزیر ایران; مشغول به کار ۳۰ تیر ۱۳۳۱ – ۲۸ مرداد ۱۳۳۲: در زمانِ محمدرضا پهلوی