از طرفی فعالیت‌های آتشفشان‌ها تأثیراتی در کره ... آتشفشانی هاوایی که گمان می‌رود 70 ...
دانشمندان انگلیسی موفق به کشف یک مخزن غیر منتظره از آب در عمق 15 کیلومتری آتشفشانی در کوه های ...