زیستگاه سیچلاید فرونتوزا دریاچه ی تانگانیکا در زامبیا است.این ماهی با برجستگی غده مانندی ...
زیستگاه سیچلاید لیموئی قسمت های جنوبی در یاچه ی تانگانیکا است. این ماهی یکی از کوچکترین ...
Abortion law; فهرست استان‌های کشورها; Capital punishment; Current heads of state and government; فهرست کشورها بر پایه تاریخ ...