عدم تشخیص کم کاری تیروئید و درمان به موقع ... افراد در اثر ابتلا به بیماری شدید ممکن است ...
کم کاری تیروئید درمان نشده می ... در بیماری عروق کرونر و کم کاری شدید تیروئید درمان با مقدار ...
تهوع و استفراغ شدید ... از بسیاری جهات، درمان کم کاری تیروئید در زنان باردار مشابه زنان غیر ...