درد فانتوم - این وبلاگ برای اطلاع رسانی به دانشجویان پرستاری ایجاد گردیده است
به طورکلی مکانیسم های پیشنهادی نظری در ارتباط با توضیح درد فانتوم اندام عبارتند از:
Phantom pain sensations are described as perceptions that an individual experiences relating to a limb or an organ that is not physically part of the body.
درد خیالی ( درد فانتوم )یکی از مشکلات بیماران مبتلا به قطع عضو درد خیالی یا درد فانتوم است.
درد مزمن دردی پایدارتر است که می ... نوع دیگری از درد با منشأ اعصاب، درد خیالی (فانتوم) ...