اس ام اس بوسه اس ام اس بوسه زدن,اس ام اس بوس فرستادن ... را بوسه دادن ... رنگ ندارد لب ...
اس ام اس بوسه اس ام اس بوسه زدن,اس ام اس بوس فرستادن ... را بوسه دادن ... رنگ ندارد لب ...
بوسیدن تماس دادن لب با جایی است که معمولاً برای ابراز محبت، نشان دادن احترام و ... بوس و ماچ ...