درآمد متوسط: ... نه اینکه وقتی من نوعی را در بانک یا صف نانوایی می بینند با تعجب نگاهم کنند یا ...
این روش، پیش درآمد معمولی ترین اجاق ها – یعنی تنور تافتون است ... نانوایی سنتی در یزد
تنور داغ نانوایی موضوع این هفته کسب وکار است. کسب و کاری که با 100 میلیون سرمایه اولیه می توان ...
درآمد نانوایی-محمد رضا کنجکاو روز شنبه در گفتگو با ايرنا افزود: درآمد نانوايي ها در زمان ...