داوران بخش نگاه نو جشنواره فیلم ... به عنوان هیات داوران بخش نگاه نو سی و ... معرفی شدند.
... داوران بخش نگاه نو جشنواره فیلم فجر معرفی شدند : هیات داوران بخش ... بخش نگاه نو جشنواره ...
هیات داوران بخش مسابقه نگاه نو سی و چهارمین جشنواره ... هیات داوران بخش مسابقه نگاه نو ...
... هیات داوران بخش نگاه نو سی‌ و ... بخش نگاه نو سی‌ و‌ سومین جشنواره ... فجر منصوب شدند.
داوران بخش نگاه نو جشنواره فیلم فجر معرفی شدند ... عصرایران - هیات داوران بخش مسابقه نگاه ...
فیلم‌‌اولی‌های راه‌یافته به بخش «نگاه نو» جشنواره فجر معرفی شدند ... داوران بخش نگاه نو ...
داوران بخش نگاه نو جشنواره فجرمعرفی شدند . ... داوران بخش نگاه نو جشنواره فجر هم معرفی شدند .
در ادامه برگزیدگان بخش نگاه نو ... شدند: در این بخش با حضور ... هیات داوران جشنواره‌ی فیلم ...