بفرمایید فرودین شود اسفندهای ما. نه بر لب، بلکه در دل گل کند لبخندهای ما..... بفرمایید فردا ...
شعرهای ناب - حافظ - - شعرهای ناب ... مـــــزن بر دل زنـــــوک غمزه تیرم: مزن بر دل زنوک غمزه تیرم
رسته نوشته: مصرع دوم بیت ۱۹ ظاهرا غلط است درست آن قاعدتا باید مطابق نسخه ی چاپ مسکو چنین باشد: