موفقیت رشته منابع آب دانشگاه تهران به خصوص گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و ...
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج; دانشگاه ... جانب نهادهای دولتی، تنها با تکیه ... کشاورزی کرج.
گردهمایی دو روزه روسای موسسات و مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و ... دانشگاه جامع علمی ... کرج ...
گردهمایی دو روزه روسای موسسات و مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و ... دانشگاه جامع علمی ... کرج ...
پورتال دانشگاه پیام نور, دانشگاه پیام نور, پیام نور, آموزش از راه دور, پورتال دانشگاه پیام ...
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران-کرج (جزوه، کتاب، کلاس های کنکوری برای کارشناسی ...