داستان کوتاه ... روزی لقمان در کنار چشمه ای نشسته بود . مردی که از آنجا می گذشت از لقمان پرسید : ...
گزیده ای از پندهای آموزنده لقمان. ... داستان های نقل شده قبل و بعد از اسلام درباره لقمان ...