براي داده هاي كمي گسسته مي توان به دو طريق جدول توزيع فراواني تهيه ... داده هاي كمي پيوسته:
روش هاي چند متغيري پيوسته تهیه ... داده های زیر مربوط به یک نمونه های 50 تایی از نوعی نخ ...
هدف عمده از روش هاي چند متغيره ي پيوسته بررسی وابستگی ميان متغيرها و كاهش بعد داده ها با از ...
براي داده هاي كمي گسسته مي توان به دو طريق جدول توزيع فراواني تهيه ... داده هاي كمي پيوسته:
محاسبه نما براي داده هاي پيوسته: نخست داده ها را در يك جدول فراواني خلاصه مي كنيم و بعد ...
هرگاه داده هاي ما پيوسته باشد، داده ها را به تعدادي رده با طول مساوي تقسيم مي كنيم و در هر ...