غلامعلی خوشرو سفیر ایران در سوئیس به عنوان سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در ...
ایلنا/ سفیر ایران در سازمان ملل در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل نوشت: مردم ایران بار ها ثابت ...
به گزارش خبرگزاری مهر ، غلامعلی خوشرو نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد ...
انتصاب خوشرو به عنوان سفیر جدید در سازمان ملل حاکی از تمایل ایران به پشت سر گذاشتن ناراحتی ...
نامه خوشرو به ... نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد به شورای امنیت ...