موزه خودروهای کلاسیک ... نمایشگاه کلاسیک در ۲ تیر سال ۹۲ با هماهنگی کمیته کلاسیک مازندران در ...