با توجه به شواهد خواهرزاده میرحسین موسوی هم در همین منطقه تیر خورده و به قتل ... مهدی کروبی
در حالی که پلیس قتل خواهرزاده میرحسین موسوی را 'ترور' توصیف کرده، فرمانده بسیج و ... کروبی ...
خواهرزاده موسوی ... سیاسی و مدنی با انتشار نامه سرگشاده ای خواهان آزادی موسوی و کروبی و ...