این را معبران بد دانسته اند و معتقدند که حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید می کند.
من خواب دیدم ب زور ی پسری منو به عقد خودش در آورده و وقتیکه تو خواب بودم و در اصل هوشیار نبودم ...
اعمال شب و روز عید مبعث نبوت دین و اندیشه,مبعث رسول اکرم(ص),تاریخ عید مبعث,بعثت پیامبر اکرم(ص ...
این را معبران بد دانسته اند و معتقدند که حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید می کند.
من خواب دیدم ب زور ی پسری منو به عقد خودش در آورده و وقتیکه تو خواب بودم و در اصل هوشیار نبودم ...
اعمال شب و روز عید مبعث نبوت دین و اندیشه,مبعث رسول اکرم(ص),تاریخ عید مبعث,بعثت پیامبر اکرم(ص ...