مبارزه با هزارپا: - از بین بردن جاهای مرطوب در خانه و تعمیرات شکافها و نقاط محل تجمع حشرات ...
هزارپا نوعی از بند پایان است که دارای دو جفت پا در هر بخش از بدن ( به جز ناحیه سر ) می‌باشد .
هزارپا نوعی از بند پایان است که دارای دو جفت پا در هر بخش از بدن ( به جز ناحیه سر ) می‌باشد .
هزارپا. هزارپا بی‌مهره‌ای با اندازه متوسط تا بزرگ است که در زیر سنگ‌ها و کنده‌های در حال ...
هزارپا نوعی از بند پایان است که دارای دو جفت پا در هر بخش از بدن ( به جز ناحیه سر ) می‌باشد .
یکهو متوجه یک مار شدم که با هزار پا درگیر شد و هزارپا را ... دهد تهدیدات و خطرات موجود در ...