قیل و قال کودکی برنگردد دریغا . روز و شب دعای من بوده با خدای من . کز کرم کند حاجتم روا .
امسال قراره کلاس اولی بشم و دوست دارم همزمان با باسواد شدنم خاطرات کودکی ام را ثبت کنم البته ...
شور وحال کودکی برنگردد دریغا. 1 فروردین-92 پا به پای کودکی هایم بیا . کفش هایت را به پا کن تا به ...
يادم آمد شوق روزگار کودکی مستی بهار کودکی يادم آمد آن همه صفای دل که بود خفته در کنار کودکی ...