عصرخبر - حسین موسویان در ... او به تازگی کتابی نوشته است که یکی از فصل‌های آن به خاطرات ...
وقتی به سید محسن موسویان مراجعه كردند او با آغوش ... خاطرات برگرفته از ... توسط گردان امام حسین ...