در سال 1395 از سوی متخصصان شرکت ملی حفاری ایران محقق شد: اختصاص 26 درصد مجموع تعداد چاه های حفر ...
صفحه اصلی; حفاری و خدمات فنی تخصصی حفاری چاه های نفت و گاز حفاری فرا تعادلی; حفاری جهت دار