نوعی عملیات حفاری است که در آن فشار هیدروستاتیک سيال حفاري درون چاه با تزریق گاز نیتروژن ...
در حفاری فروتعادلی،اختلاف فشار بین ستون سیال حفاری و سیال درون سازند باید برابر یا بیشتر ...
شرکت ملی حفاری از لیست واگذاری ... به ارائه ۴۰۰ عملیات شامل حفاری با هوا، حفاری فروتعادلی ...