عظمت و مقام حضرت فاطمه در روز قيامت چنان است كه خداوند به خاطر فاطمه به دوستان آن حضرت نيز ...
برانگیخته شدن و رستاخیز از لحظات بسیار سخت و وحشتناک آینده بشر است که معصومان(ع) همواره بدان ...
امام محمد باقر(ع) فرمود:در روز قیامت حضرت فاطمه (س) در جلوی جهنم می ایستد وقتی که قیامت میشود ...