تراز: در ادامه اشاره ای کوتاه به برخی نامهای پیامبران و انبیاء الهی به ترتیب زمان مینمائیم ...
مهم نیست که قفلها دست کیست! مهم این است که همه‌ کلیدهادست‌ خداست
«آب از سرچشمه گل‌آلوده.» «آب از آب تکان نمی‌خوره.» «آب از سرش گذشته‌است.» «آب از آب تکان ...