این خاک گهربار که ایران شده نامش شیری است که در بین دو دریاست کنامش خورشید برون آمده هر صبح ز ...