زمین تفکیک شده توسط اداره مسکن و شهرسازی-واقع در قطعات ویلایی کارکنان انتقالی از کلان شهر ...
خیابان مشخصه مهم حیطه عمومی است و درختان خیابانی نوعی پایش جنگل شهری را ... حاشیه خیابان ...