مقایسه دو جهت ماهواره ای یوتلست 7a و ... خوبی ها: ... های بسیار قوی ماهواره ای در ایران بود دیر ...
ماهواره در ایران. ... آن وجود نداشت، به همين دليل آنتن هاي ماهواره اي مثل قارچ در پشت بام ها ...
ماهواره Eutelsat W3A در 7 درجه ... این ماهواره ها براحتی در ایران قابل دریافت هستند.الان تو سال ...
برای ماهواره ها و دیتاها، رادیو و ... برای بسیاری اولین کاری که برای جهت یابی در ایران ...
این نوع آنتن ها جهت استفاده در wisp ها در شهر های با وسعت بالا جهت پوشش ... ایران دو ماهواره ...