... این صدا و سیما بود که با خروج ... ما، جهانگیر شاه دولو. ... جهانگیر شاه: ایشان هم که در ...
اول به جهانگیر شاه دولو می دهد البته ... همانطور که جهانگیر ... پرسپولیس به دنبال بازیکنش بود!
یکی از نزدیک‌ترین دوستان شاه را باید همین امیر هوشنگ دَوَلّو دانست که معروف بود در معاملات ...
او که زنده بود اکنون مرده است . ... * یعنی شما به مصداق بیرونی جهانگیر شاه دولو هم فکر کرده ...
«در مسافرتهایش به آمریکا هم زنهای متعددی را می‌دید که دولو ... شاه عاشق‌پیشه‌ای بود که هر ...