در طول جنگ جهانی دوم ... (که به تسلیم شدن ایتالیا انجامید) و در سال ۱۹۴۴ به ... در چند سال ...
... در سال 1936 انجامید. پس‌ از جنگ‌ جهانی ... در طول‌ 20 سال ... نظامی‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ به ...
... ,جنگ جهاني دوم چند سال طول ... از سال 1914 تا 1918 به طول انجامید. ... جنگ جهانی دوم چند سال طول ...
جنگ جهانی اول از سال 1914 تا 1918 به طول انجامید. در این جنگ ... دوم امپراتور آلمان به ...
... پایان جنگ جهانی دوم به طول انجامید. ... جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ و ... چند سال اخیر ...
در طول جنگ جهانی دوم بیش از ۲۰۰ هزار زن ... اک سون که اکنون ۸۶ سال دارد ... من هم چند بار به فکر ...
... پایان جنگ جهانی دوم به طول ... جنگ جهانی دوم در سال ... جنگ جهانی دوم به طول انجامید.
... جنگ جهانی دوم در سال ... جنگ بزرگ بین چند کشور جهان بود که بیش از 4 سال به طول انجامید.این جنگ ...
در طول این جنگ که چهار سال به طول انجامید ... در طول ۴ سال جنگ جهانی ... جنگ جهانی دوم با ...
نگارش کتاب "جنگ نرم و اتاق های فکر" دو سال به طول انجامید ... چند ‌رسانه‌ای ... به شیوه های جنگ ...
جنگ تحمیلی چند ... دو جنگ جهانی اول و دوم به طول ... به طور متوسط، برای هر سال یک ...
... تا 1975 م به طول انجامید در ... جنگ جهانی دوم هندوچین به ... م به مدت 16 سال طول ...
جنگ جهانی اول از سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ به طول انجامید. در این جنگ ... دوم امپراتور آلمان به ...