البته درگیری‌های مرتبط با این جنگ از چند سال ... طول جنگ جهانی دوم ... انجامید) و در سال ۱۹۴۴ به ...
در طول جنگ جهانی دوم ... ارتش لهستان در عرض چند ... و فرانسه کمتر از شش هفته به طول انجامید.
جنگ جهانی اول از سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ به طول انجامید. ... و ویلهلم دوم امپراتور آلمان به هلند ...
... جنگ جهانی دوم در سال ... جنگ بزرگ بین چند کشور جهان بود که بیش از 4 سال به طول انجامید.این جنگ ...
جنگ جهانی دوم در حالی آغاز شد که به مدت 6 سال به طول انجامید و ... وقوع جنگ جهانی دوم به ... چند ...