تحرکاتی که در دوران ریاست جمهوری خاتمی با عنوان قتل‌های زنجیره ای، پیراهن عثمانی شد در ...
پرده برداری از جنایات دولت خاتمی در لیینک زیر ببینید: https://t.me/sadesadeghenghelabi/1034
در روزهای گذشته بسیاری از علما و شخصیت های اهل سنت عراقی نیز با احساس خطر و تهدید از این گروه ...