* جمع­آوری نمونه در محل آزمایشگاه · زمان: نمونه­ها باید در ظروف در بسته مناسب در کوتاه­ترین ...
راهنمای نمونه گیری برای مواردی که بیمار در جمع آوری نمونه ... آزمایشگاهی باکتری های ...
علوم آزمایشگاهی - دستورالعمل جمع آوری نمونه درمحیط خارج از آزمایشگاه - سایت تخصصی علوم ...