کلمات مرتبط : سنجش میزان وات مصرفی لوازم برقی فرمول محاسبه وات لوازم برقی جدول مقدار مصرف ...
جدول زیر مدت زمات ... با استفاده از جدول زیر می توانید متناسب با میزان دبی هوا ... مصرف آب ...
ئیدورلیکی مصرف آب در لوازم بهداشتی ... لوازم بهداشتی مختلف >‌جدول: ... وسایل دیگر ...
مقدار دبی پمپ آبرسانی برابر مقدار مصرف آب مصرفی ساختمان ... وسیله بهداشتی( از جدول ...