*ثَبَتَ - يَثْبُتُ (thabata, yathbutu)[th-b-t][ ث- ب- ت] (To stand firm) 8:45 ithbutuu= hold firm. * ثَبَّتَ - يُثَبِّتُ ...
اخبار دانشگاه پیام نور - نمونه سوالات پیام نور - دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور - فراگیر ...