برنامه حذف دفترچه با موفقیت کامل و در تمامی مراکز درمانی تأمین اجتماعی اجرایی ... ثبت نام ...
امکانات نرم افزار ثبت نسخ بیمه کیانا: - سهولت در نصب و استفاده - امکان ثبت اطلاعات پرونده بیمار