طالبان زمینه رشد ۲۰ گروه تروریستی در افغانستان را فراهم ... «ماجرای نیمروز» و اعدام‌های ۶۷ .