تونل کوهرنگ ... در نتیجه این بررسیها طراحی و اجرای بند انحرافی و تونل اول کوهرنگ به وسیله ...
موقعیت هتل زردکوه و چشم انداز رو به آبشار تونل اول کوهرنگ و رشته کوه های سفید پوش زاگرس و قله ...
آبشار تونل کوهرنگ از سرازیر شدن آب تونل اول كوهرنگ به‌ وجود آمده است. این تونل در سال 1332 ...
تونل كوهرنگ. ... دامنه كوه كاركنان و در كنار تونل اول كوهرنگ قرار گرفته است، پيست مذكور ...
تونل كوهرنگ در نزدیكی چلگرد قرار دارد و به منطقه چهره‌ای خاص بخشیده است. این تونل دارای ...
تونل كوهرنگ ... شيب 20% در حاشيه روستاي چلگرد، در دامنه كوه كاركنان و در كنار تونل اول كوهرنگ ...