به طور کلی در زبان انگلیسی سه زمان اصلی ... زمان های اصلی زمان های واقع شدن فعل را نشان می ...
گرامر مبتدی : زمان ها در گرامر انگلیسی: اشکال گرامری در زبان انگلیسی. جدول های مربوط به شکل ...
گرامر مبتدی : زمان ها در گرامر انگلیسی: اشکال گرامری در زبان انگلیسی. جدول های مربوط به شکل ...
کتاب Pictures of English Tenses به آموزش زمان های زبان انگلیسی به صورت تصویری می پردازد. این کتاب با ...