تغییر مسیر خط لوله انتقال گاز طبیعی از ... لوله گاز طبیعی ایران به عمان ... دیگر با مشکل اجرایی ...
مدیرعامل جدید مؤسسه اعتباری نور به‌زودی معرفی می‌شود; ... به 13 سال است که از ... انتقال گاز از ...
ایران پیر می شود عکس ... ایران پروژه انتقال گاز از دریای ... لوله صادرات گاز ایران به عمان ...
این مقدار نسبت به سال پیش به ترتیب 60.6 ... انتقال گاز ایران به ... گاز عمان از ایران ...
موافقان به درآمدهای سرشار ناشی از انتقال نفت، گاز ... ایران رود» آب دریای عمان ... می شود. به ...