اکبر تقوی شوازی گفت: بر اساس ماده 57 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 عرضه یا فروش کالا ...
تقوی شوازی در ادامه، تعدد و پراکندگی بسیار زیاد واحدهای خرده فروشی و عدم امکان نظارت موثر ...
تقوی شوازی در سخنان خود به دیگر مشکلات عدم نصب برچسب قیمت در کشور اشاره کرد و افزود: ...
مدیر کل نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت ...