... فرو رفتن در آب,تعبیر خواب افتادن در آب ... دست با آب,تعبیر خواب شستن ماشین با آب ...
دیدن دریا در خواب نشانه پادشاهی است، یا عالمی چنانچه در خواب ببیند که آب ... در تعبیر خواب ...
ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب بیند که در آب بیفتاد، دلیل کند که در رنج و غم گرفتار شود ...
تعبیر خواب ابن سیرین ... کتاب تعبیر خواب در پرتو قرآن و سنت | کتاب قواعد ناب در تعبیر خواب ...