هم‌چنین، اگر شاعر، تمامی مصراع یا بیتی را از شاعری دیگر در سخن خود بیاورد، تضمین ... فارسی ...
پنج بحث زبان فارسی ... فرق تضمین و اقتباس در این است که در تضمین، مصراع و یا بیتی از شاعری را ...
شعر و ادب فارسی - تضمین ... در اين بين در وبلاگ ها و سايت ها كه گشتي بزنيم، صفحات مخصوص شعر و ...
درس چهارم. هر گاه شاعر یا نویسنده مصراع یاچند بیت یا سخن. شاعر یا نویسنده دیگر را در سخن شعر ...
تضمین به طور کلی به این معنی است که قطعاتی از شعر شاعر دیگری را در داخل شعر خود بیاورند.
تلمیح با صنایع اقتباس و تضمین و ارسال ... بیشتر تلمیحات اسلامی در ادب فارسی، به احوال و ...
تضمین مبحثی است که بعضی از علمای صرف و نحو در کتب خود به صورت استطرادی و در ضمن مبحث لزوم و ...