آرایه‌های ادبی یا صناعات ادبی یا صنایع ادبی در ادبیات فارسی بکار بردن ... نوشته را تضمین ...
آموزش ادبیات فارسی راهنمایی (عبدالهی ) - تضمین - چه خوب است که سر لوحه ی کار ما , شروعش به نام ...
تضمین. تضمین از آرایه‌های ادبی و به معنی آوردن آیه، حدیث، یا سخن مشهور در بین سخن است.
شعر و ادب فارسی - تضمین ... در اين بين در وبلاگ ها و سايت ها كه گشتي بزنيم، صفحات مخصوص شعر و ...
ادبیات فارسی - تضمین ... در تضمین پنهان شخصی که آرایه ی تضمین را به کار می گیرد نام فرد اصلی را ...
ادبیات فارسی راهنمایی ... آرایه ی تضمین و ... در غزل مصراع اول بیت اول با تمام مصراعهای دوم هم ...
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه ... تضمین کیفیت در صنعت ...
جــــــــــام ادب - آرایه ی تلمیح و تضمین - پایگــاه آمـوزش زبان و ادبیـات فارسی
تلمیح با صنایع اقتباس و تضمین و ارسال ... بیشتر تلمیحات اسلامی در ادب فارسی، به احوال و ...
ادبیات فارسی - تضمین ... در تضمین پنهان شخصی که آرایه ی تضمین را به کار می گیرد نام فرد اصلی را ...
اصطلاح تضمین در بدیع جای دیگر نیز به کار می رود و آن این ... نمونه هایی از تضمین در ادب فارسی.
شعر و ادبیات - آرایه های ادبی در ادبیّات فارسی ... مراعات نظیر . تلمیح . تضمین . تضاد .تناقض .
گروه زبان و ادبیات فارسی ساوه ... در مسمط هر بخش را ... شاعر ابیاتی از آن را از شعرای دیگر تضمین ...
آموزش زبان و ادب فارسی ... یک‌سانی و هم‌سانی دو یا چند واژه در واج‌های سازنده ... ۶- تضمین :
تضمین از آرایه ... تضمین هنری یا تضمین طبیعی در نهایت ... (صنایع لفظی بدیع و اقسام شعر فارسی) ...
وبلاگ شخصی علیرضا پاک گوهر - نمونه اي از صنعت تضمين در ادبيات فارسي ( اگر آن ترک شیرازی...)
در گلستان سعدی نمونه ... تضمین هر گاه شاعر یا نویسنده ... انواع آرایه ها در زبان فارسی. توسط : ...
البته موضوع غزل به این موضوعات محدود نمی شود و در ادب فارسی به غزل ... این نوع تضمین در قدیم ...
آموزش زبان و ادب فارسی - آرایه های ادبی در زبان و ... در تضمین المزدوج سجع ها و جناس ها در ...
ادبیات متوسطه ی اول طرقبه - آرایه ی تضمین - روش های نو وابتکاری در تدریس ادبیات فارسی - ادبیات ...