عربستان برای جنگ با ... این بود که مبادا بعد از ایران و ... نقشه از پیش تعیین شده بوده ...