مرفین و کدئین. ٤ ... تزریق مکرر می تواند باعث بروز صدماتی مانند آسیب دیدگی رگ ها، بی نظمی در ...
وجود دشمن برای جمهوری اسلامی مثل تزریق مرفین برای آدمی‌ست که درد می‌کشد.
مورفین در سال 1804 م. اولین الكالوئید تریاك – كه شناخته شد را مورفین(morphine) نامگذاری كردند كه ...
اگر مرفین داخل رگ تزریق شود بعد از حدود هفت دقیقه اثرات فرونشاننده آن آشکار می‌شوند اما ...
هروئین یكی از مشتقات نیمه مصنوعی مرفین ... دست و پا یا سایر نقاط بدن تزریق می كنند. ...
مرفین بر روی گیرنده پوستی درد تاثیر چندانی ندارد و شخصی که مرفین به او تزریق شده ناتوان از ...
های معمولی یا آهسته رهش مرفین باشد و یا ... نبود و پزشک مجموعه با ادعای اینکه مرفین تزریق می ...